Havnebryggen Stigsborg
Privatlivs­politik

1. Indledning

I denne privatlivspolitik kan du læse nærmere om, hvordan P/S Stigsborg H15 behandler personoplysninger om

kunder, samarbejdspartnere mv.

Vores kontaktoplysninger er:

 

P/S Stigsborg H15, CVR: 39802805, Marathonvej 5, 9230 Svenstrup

Kontaktoplysninger: 98 38 18 88, info@enggaard.dk

 

Indsamling og behandling af personoplysninger foretages altid i overensstemmelse med den til enhver tid

gældende persondatalovgivning, og P/S Stigsborg H15 behandler alene personoplysninger, hvis virksomheden har et grundlag herfor. Derudover er virksomheden opmærksom på, at denne alene må behandle de personoplysninger, der er nødvendige for at opnå formålet, ligesom disse alene må videregives til tredjemand, såfremt der er et særskilt og sagligt grundlag herfor.

 

Vi indsamler en række personoplysninger, når du indgår en aftale med os, tilmelder dig et arrangement eller retter henvendelse til os via e-mail, telefon eller på vores forskellige sider på internettet, herunder vores Facebook-side. Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan administrere den indgåede aftale, kontakte dig med servicemeddelelser, eller blot besvare din henvendelse.

 

2. Behandling af personoplysninger og formålet hermed

Når du retter henvendelse til os pr. mail, vores hjemmeside eller via de sociale medier, behandler vi de personoplysninger, der fremgår af din henvendelse. Hvis du eksempelvis kontakter os via Facebook, vil vi – via Facebook – modtage visse oplysninger om dig i form af eksempelvis dit navn og et billede. De oplysninger, vi modtager, afhænger dog af, hvordan dine privatindstillinger på Facebook er.

 

Vi opfordrer dig til, at du ikke sender os nogle følsomme eller fortrolige personoplysninger via e-mail eller

andre kommunikationstjenester, f.eks. CPR-nummer, kontooplysninger eller helbredsforhold.

 

Hvis du er erhvervsdrivende og indgår aftaler med os, registrerer vi oftest en bestemt kontaktperson i vores

system. Derudover vil vi notere, hvis virksomheden/kontaktpersonen har nogle bestemte interesser eller ønsker.

 

Vi registrerer alene almindelige personoplysninger om vores kunder, samarbejdspartnere mv., herunder

navn, adresse, mailadresse, titel og telefonnummer. Nogle af de indhentede personoplysninger indgår i de

kontrakter/aftaler, vi indgår med dig/virksomheden.

 

P/S Stigsborg H15 og/eller samarbejdende ejendomsmægler indsamler og registrerer personoplysninger for at kunne håndtere din henvendelse, administrere den indgåede aftale, samt sende servicemeddelelser og anden relevant information med tilknytning til aftalen. Grundlaget for behandlingen er derfor persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. I visse tilfælde er grundlaget desuden persondataforordningens artikel 69, stk. 1, litra f, hvorefter vi må behandle personoplysninger, hvis P/S Stigsborg H15 og/eller samarbejdende ejendomsmægler har en legitim interesse heri, som vejer tungere end den registreredes interesser.

 

I forhold til brug af cookie og indsamling af personoplysninger på vores hjemmeside, henviser vi til den gældende cookiepolitik, som du altid kan finde på vores hjemmeside.

 

3. Deltagelse i arrangementer

Hvis P/S Stigsborg H15 og/eller samarbejdende ejendomsmægler afholder et arrangement, indhenter vi kontaktoplysninger fra deltagerne for at kunne håndtere afviklingen af arrangementet. Tilmeldingslisterne slettes, når arrangementet er afholdt og alt vedrørende arrangementet er afsluttet. Hvis der er tale om et tilbagevendende arrangement, som skal afholdes igen på et senere tidspunkt, gemmes tilmeldingslisterne dog i 5 år efter, at arrangementet er afholdt. Dette gør vi for at kunne evaluere på, hvem der har deltaget, og hvordan vi kan forbedre arrangementet, når vi skal afholde arrangementet igen. Oplysninger om de tilmeldte anvendes derfor alene til dette formål, og som følge heraf har vi vurderet, at vores interesse i at gemme disse oplysninger vejer tungere end hensynet til den registrerede.

 

Der kan blive taget situationsbilleder til arrangementet, som vil blive lagt på vores hjemmeside eller de sociale medier. Hvis du ikke ønsker at være med på de billeder, vi tager til arrangementer, kan du altid meddele os dette

 

4. Opbevaringsperiode

Persondatalovgivningen indeholder ikke regler om, hvornår personoplysninger skal slettes. Dette skal afgøres af os som dataansvarlig i den enkelte situation. Ved vurderingen heraf lægger vi navnlig vægt på, om en fortsat opbevaring af personoplysningerne tjener et sagligt formål, eller om vi er forpligtet i medfør af lovgivningen til at opbevare bestemte oplysninger eller dokumenter.

 

Vi har vurderet, at det udgør en saglig opbevaringsgrund, at vi kan dokumentere samtlige indgåede aftaler,

herunder at vi har mulighed for at se, hvilke skridt der tidligere er foretaget i relation til dig/din virksomhed

som kunde eller samarbejdspartner. De personoplysninger, vi bruger til at administrere vores aftaler, vil derfor først blive slettet i henhold til vores gældende slettepolitik, efter kundeforholdet/samarbejdet er ophørt.

 

Øvrige oplysninger om dig, som ikke er nødvendige at opbevare for at dokumentere en aftale, vil blive slettet på det tidspunkt, hvor vi vurderer, at vi ikke længere har et sagligt behov for fortsat opbevaring, eller hvis lovgivningen i øvrigt pålægger os at slette disse oplysninger på et bestemt tidspunkt.

 

5. Sikkerhed, overførsel eller videregivelse af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt, og vi har ligeledes foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

 

Ud over at vi har adgang til dine personoplysninger, har virksomheden ligeledes givet adgang til en række

databehandlere. Vi bruger eksempelvis databehandlere i forbindelse med de drifts- og IT-sikkerhedsmæssige opgaver (f.eks. backup, hosting af hjemmeside mv.), som vi får løst eksternt. Opbevaring af eller etablering af adgang til oplysningerne hos databehandlerne er underlagt en række regler, og der er derfor indgået databehandleraftaler med samtlige databehandlere, der blandt andet skal sikre et passende sikkerhedsniveau.

 

Vi benytter MailChimp til indsamling og opbevaring af mailadresser samt udsendelse af nyhedsmails. Når

du tilmelder dig vores nyhedsservice, giver du samtidig tilladelse til, at dine oplysninger overføres til MailChimp og behandles efter MailChimps privatlivspolitik. De indsamlede oplysninger anvendes udelukkende til udsendelse af nyheder og til at lave statistik på vores nyhedsbreve.

 

Vi behandler alle oplysninger fortroligt og videregiver dem ikke til tredjemand, medmindre vi har et særligt grundlag herfor, eksempelvis hvis vi er pålagt at videregive relevante personoplysninger til vores advokat

eller revisor i forbindelse med behandling af retstvister eller udarbejdelse af årsregnskab. Lovgivningen kan

ligeledes pålægge os at videregive personoplysninger.

 

6. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig samt i visse tilfælde at få disse

udleveret på et maskinlæsbart medie (dataportabilitet). Du har endvidere ret til at bede om, at vi retter dine personoplysninger, hvis de er forkerte eller vildledende. I så fald skal du sende os en konkret anmodning herom.

 

Hvis vi i særlige tilfælde behandler andre personoplysninger om dig eller foretager en anden form for behandling end den, vi beskriver her, vil vi informere dig særskilt herom.

 

I det omfang du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du altid mulighed for at

tilbagekalde dette. Vi kan dog fortsat behandle dine personoplysninger, hvis behandlingen ikke baserer sig

på dit samtykke.

 

Du har også i nogle tilfælde ret til at få slettet dine personoplysninger før det tidspunkt, der normalvis følger af vores sletteprocedurer, ligesom du i nogle tilfælde kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

 

I det omfang du har spørgsmål til ovenstående eller dine rettigheder i henhold til persondatalovgivningen,

har du altid mulighed for at kontakte os på mail dennis.b@enggaard.dk eller mette.k@enggaard.dk.

 

 

Du kan læse mere om persondatalovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk. Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende kan vurdere, om dine personoplysninger behandles lovligt